ข่าวกิจกรรม

 อบต.เมืองเดช ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่นับวันยิ่งมากขึ้นทุกวัน
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยสมาชิกสภา ผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองเดช ได้ร่วมต้อนรับ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำข้อปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายรวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย อบต.เมืองเดช ได้จัดการตรวจเยี่ยมภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย "สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด" ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดในภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดรัด

 

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและเป็นกรอบในการพัฒนาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบต.เมืองเดช ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อบต.เมืองเดช ได้จัดการประชุมภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ขนาดนี้มีตลาด1แห่งตลาดมีชัย หมู่25 บ้านโนนทรัพย์ มีการตรวจมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์ตลาดสามารถดำเนินการตลาดในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ถ้าท่านใดประสงค์สิบถามเพิ่มเติมเกี่ยวงานกิจการตลาดสามารถสอบถามได้ที่ห้องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต เมืองเดช ในวันเวลา ราชการ 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ขอทุนส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว จำนวน 1 ราย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนประกอบอาชีพจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้นำเงินมาจัดสรรซื้อพันธุ์ปลามาเลี้ยง เพื่อสร้างเป็นรายได้และทุนหมุนเวียนต่อไป

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้ชุมชนโรงเรียนใส่ใจลดและคัดแยกขยะลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโโครงการอนามัยเจริญพันธ์สร้างสรรค์สุขภาพดี ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้ชุมชนโรงเรียนใส่ใจลดและคัดแยกขยะลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโโครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพและรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกประจำปี แบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโโครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพและรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกประจำปี แบบบูรณาการ (ครั้งที่ 2)ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสุจิตรา พาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพและรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบต.เมืองเดช ได้เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดอุดมบุญมารัตนาราม(วัดโนนเปือย) บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยทาง อบต.เมืองเดช ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จัดโดย งานวิชาการเกษตร สำนักปลัด อบต.เมืองเดช
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เมืองเดช เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ