ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
จัดโดย งานวิชาการเกษตรสำนักปลัด อบต.เมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการเข้าค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่12-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสมสะอาด โดยท่านปลัดอำเภอเดชอุดม ฝ่ายความมั่นคงและวิทยากรจากศพฐ. เขต 5 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตและสร้างแกนนำสุขภาพ ด้านต่อต้านยาเสพติด ก้าวสู่โรงเรียนสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ 7 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักปลัด อบต.เมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนในการจัดการน้ำเสียในชุมชน ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชอบต.เมืองเดช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี สร้างแกนนำในการเฝ้าระวังและจัดการน้ำเสียในชุมชนตลอดจนสามารถตรวจสภาพน้ำเบื้องต้นด้วยตนเองได้ โดยมี ท่านสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ 3 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองเดช ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลเมืองเดช และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสมาชิกและผู้ใหญ่บ้าน จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้รับมอบหมายจากนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2566 ณ วัดสมสะอาด บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักปลัด อบต.เมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ 30 สิงหาคม 2566  นางสุจิตราพาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการการบริหารงานสาธารณสุขอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มอบให้นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566  
*พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดเวตวันวิทยาราม
*พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีาชธานี
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยสมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.เมืองเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฎิบัติธรรมเจริญสมาชิกภาวนา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านระบบ zoom Cloud Meeting ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดป่าโมงใหญ่ ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยสมาชิก อบต.เมืองเดช พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและคณะครูโรงเรียนบ้านสมสะอาด ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ที่พักสงฆ์บ้านโคกเจริญ หมู๋ที่ ๓๑ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยพนักงาน อบต.เมืองเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดเวตวันวิทยาราม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 18.00 น.นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยพนักงาน อบต.เมืองเดช เข้ากิจกรรมพิธีถวายเคื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใจวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีดไป
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดหลวงเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีของชนชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืงเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ อบต.เมืองเดช ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2566 โดยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom Meeting) ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริการส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองเดช และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านสมสะอาด ได้เปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณคันดินรอบแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองขาม) หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย งานวิชาการเกษตรสำนักปลัด อบต.เมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เปิดโครงการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเยาวชน เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ "๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม ณ ลานที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
วันที่ 26 มกราคม 2566นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัดฯ อบต.เมืองเดช นางสาวเยาวรัตน์ รูปคม รองปลัดฯ อบต.เมืองเดช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะครูกศน.ตำบลเมืองเดช  ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารโดย    ได้ฝึกทำน้ำพริกเห็ดฟางและแหนมเห็ดนางฟ้า ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้การแปรรูปอาหารและนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 15

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ