Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมมอบจักรยาน จำนวน 3 คัน ในกิจกรรม รวมน้ำใจให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ณ ลานหน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 
วันที่ 20กันยายน 2565 โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง ประจำปี 2565 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสสตร์การพัฒนาจังหวัดสามารถเป็นต้นแยยให้กับ อปท./หน่วยงาน/องค์กรต่างๆและไได้นำไปใช้เป้นแบบอย่างในหน่วยงานของท่านได้
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13 : 30 น. นางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางสุจิตรา พันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายประพัฒน์ พาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายวัชระ นวลอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้นำถุงยังชีพส่งผู้ประสบภัยพายุโนรู หากครอบครัวผู้ประสบภัย ไม่มีรายชื่อรับถุงยังชีพ เนื่องจากอาจเกิดการผิดพลาดจากการประสานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอประสานกับผู้นำ เพื่อให้ทุกครัวเรือนต้องได้รับการช่วยเหลือ
วันที่ 26 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นางสาวเยาวรัตน์ รูปคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช หมู่ที่ 18 และ หมู่ที่ 30 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการมอบการปรับสภาพบ้านคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ 18 บ้านชัยมงคล ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง และหมู่ที่ 30 บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 หลัง
 เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 

 

วันที่ 12 กันยายน 2565 โดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักปราชญ์ชาวบ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14-16 กัยนายน 2565 ณ โรงแรม แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 และมีระเบียบวาระประชุม เพื่อทราบ ดังนี้
- แจ้งผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
- แจ้งผลการประเมินผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (พ.ศ.2566-2570) ลงประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
- และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้รับมอบหมายจาก นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการน้ำเสียชุมชน สร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ประชุมคณะทำงานจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประจำปี 2566 - 25670 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับ ตัวแทนครู กสน.อำเภอเดชอุดม และคณะกรรมการ ศพอส. เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานและผลการดำเนินกิจกรรม การก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ(ศพอส) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ณ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฏ ระเบียบ เห็นความสำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พนักงานส่วนตำบล ครู ศพด. พนักงานจ้างตาภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง หมู่ 14 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านแขมเจริญ ได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพาหมอมาคำคิง เพื่อมุ่งหวังให้หมู่บ้านและชุมชน ได้รับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมและเข้าถึงบริการสาธารณะด้านการรักษาส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมดูและสุขภาพและประชาชนมีความรู้ด้านดูแลสุขภาพ สามารถพึ่งตนเองและดูแลต้นเองเบื้องต้นได้ ณ ศาลากลางบ้านกุดหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ