Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

พิธีทำบุญตักบาตร ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เมืองเดช พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยทาง อบต.เมืองเดช ได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 27-01-2565 ] Hits:8

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 24-01-2565 ] Hits:11

นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านโคกเถื่อนช้างเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัันที่ 20 มกราคม 2565 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และนายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากคุณตวงทิพย์ จินตะเวช สนับสนุนเงินสดเข้ากองทุน จำนวน 2000 บาท และบริษัทเอี่ยมอุบล ต.โซง อ.น้ำยืน สนับสนุน กากมันดิบจำนวน 4300 กิโลกรัม...

[ 20-01-2565 ] Hits:44

ประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองเดช

นายสรุพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และนางสุดใจ ขันธวัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ลงเยี่ยมติดตามกลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 6 เพื่อรับฟังปัญหาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน

[ 14-01-2565 ] Hits:29

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ