สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 อบต.เมืองเดช ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่นับวันยิ่งมากขึ้นทุกวัน

[ 23-06-2565 ] Hits:24

การออกตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยสมาชิกสภา ผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองเดช ได้ร่วมต้อนรับ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำข้อปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายรวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย อบต.เมืองเดช ได้จัดการตรวจเยี่ยมภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

[ 23-06-2565 ] Hits:17

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย "สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด" ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดในภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา...

[ 23-06-2565 ] Hits:28

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและเป็นกรอบในการพัฒนาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบต.เมืองเดช ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อบต.เมืองเดช ได้จัดการประชุมภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  

[ 09-06-2565 ] Hits:47

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ