สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

Copy of โครงการเข้าค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย งานวิชาการเกษตรสำนักปลัด อบต.เมืองเดช #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33    

[ 13-09-2566 ] Hits:8

โครงการเข้าค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการเข้าค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่12-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสมสะอาด โดยท่านปลัดอำเภอเดชอุดม ฝ่ายความมั่นคงและวิทยากรจากศพฐ. เขต 5 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตและสร้างแกนนำสุขภาพ ด้านต่อต้านยาเสพติด ก้าวสู่โรงเรียนสุขภาพดีปลอดยาเสพติด จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33    

[ 12-09-2566 ] Hits:11

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ

วันที่ 3 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองเดช ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลเมืองเดช และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสมาชิกและผู้ใหญ่บ้าน จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร...

[ 08-09-2566 ] Hits:85

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักปลัด อบต.เมืองเดช #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33    

[ 08-09-2566 ] Hits:85

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ